Garbham (V), Merakmudidam (M), Vizianagaram (D), AP-535102